Shiva Anoushirvani
anoushirvani.shiva@gmail.com
A mobile version of this website is a work in progress. Meanwhile, go look at your desktop
:)

svenska

Yad-dasht

(Phonetically: Yaaddaasht). Photography, 2018

The series of photographs Yad-dasht, embodies a landscape view repeated with small offsets. The artwork is about traveling long distances to unfamiliar places, about escaping to unknown landscapes and the difficulty of breaking free from memories and one’s own history – regardless of what surrounds the physical body. The photographs are taken using a long shutter speed to symbolise the time it takes to learn from our memories, both collective and individual. The title refers to the act of learning through writing or keeping diaries. 

“Yaaddaasht” means memoir and note in Farsi. “Yaad” can be ambiguous, meaning both “memory” and “learning”

Yad-dasht

(Fonetiskt: Yaaddaasht) Fotografi, 2018

Fotografiserien Yad-dasht, består av en landskapsvy som återupprepas med små förskjutningar. Verket handlar om att resa långt till okänd plats, att fly till okänt landskap och svårigheten att bli fri från sina minnen och sin historia, oavsett vad som omgärdar den fysiska kroppen. Fotografierna är tagna med långa slutartider för att gestalta den tid som det kan ta att lära av det kollektiva så väl som det individuella minnet. Titeln refererar till att lära sig av sina minnen genom att skriva eller föra memoarer.

“Yaaddaasht” betyder memoar och anteckning på farsi. “Yaad” har ett tvetydig innebörd och betyder både “minne” och “att lära”.